Açık Kaynak Siyasi Parti

  • Herhalde bu sebepledir ki, bu seçimlerde önümüzde çok sayıda alternatif göreceğiz; eski AKP’li Babacan ve Davutoğlu’nun girişimlerinden tutun da, CHP’nin fork’u* Muharrem İnce ve Sarıgül’e, MHP’nin fork’u Meral Akşener, ve O’nun fork’u Ümit Özdağ’a uzanan bir yelpazeden bahsediyoruz. Bilmeyenleriniz için; fork — Türkçe’si çatallama — bir yazılım terimi.

--

--

🌎 Globetrotter 👨🏻‍💻 Volupta LLC 👨🏻‍💻 RISG Corp 📈 0 to 1 Ventures (Wordpress, H2O.ai, BTC) ⚽️ Galatasaray SK Congressmember

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Emre Barack Sokullu

Emre Barack Sokullu

987 Followers

🌎 Globetrotter 👨🏻‍💻 Volupta LLC 👨🏻‍💻 RISG Corp 📈 0 to 1 Ventures (Wordpress, H2O.ai, BTC) ⚽️ Galatasaray SK Congressmember