udemy S-1'i ve Eren 👏

  • Hanzade Hanım’ın hepsiburada’daki emeği ve başarısı büyük ve küçümsenemez ama sitenin gerçek kurucusu da değil, o bilgi neden her yerde öyle geçiyor anlamış değilim. Burda hak geçmemesi adına bu bilgiyi bir dipnot olarak geçiyorum.

--

--

🌎 Globetrotter 👨🏻‍💻 Volupta LLC 👨🏻‍💻 RISG Corp 📈 0 to 1 Ventures (Wordpress, H2O.ai, BTC) ⚽️ Galatasaray SK Congressmember

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Emre Barack Sokullu

Emre Barack Sokullu

987 Followers

🌎 Globetrotter 👨🏻‍💻 Volupta LLC 👨🏻‍💻 RISG Corp 📈 0 to 1 Ventures (Wordpress, H2O.ai, BTC) ⚽️ Galatasaray SK Congressmember